Biz Dental Klinik

biz-dental-logo-2

    ÖZEL BİZ DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

“ Özel Biz Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği“ olarak, hastalarımıza ait elde ettiğimiz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

  1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 

    Kişisel verileriniz; KVKK kapsamında tarafınızla olan sağlık hizmeti sözleşmesinin kurulması ve yerine getirilmesi için, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi, finansmanı ve  yönetimi amacıyla, hizmet kalitesinin artırılması için istatistiki çalışmanın yapılması, iş yeri güvenliğinin sağlanması ilgili yasal düzenlemeler uyarınca ve  KVK Kurulu tarafından alınan tedbirler alınarak işlenmektedir.

    Kişisel verileriniz; hasta bilgi formlarının, onam formlarının ve hasta tedavi kartlarının tarafınızca doldurulması yolu ile, sizden gelen yazılı, sözlü , e-posta bildirimleri yolu ile, hasta telefon görüşme kayıtları ile, web sitemize tarafınızca girişi yapılan bilgiler ile, özel sağlık sigorta şirketinizden gelen bildirimler yolu ile, tıbbi tetkikleriniz sonucu,  tedavi gördüğünüz, tıbbı tetkik tahlil yaptırdığınız hastane, sağlık kuruluşundan gelen bildirimler yolu ile,  kapalı devre güvenlik kamerası çekimi vasıtalarıyla elde edilmektedir.

    Kişisel verileriniz; muayene/tanı/tedavi sırasında ve sonrasında bize yazılı, sözlü olarak, elektronik ortamda ilettiğiniz sağlık bilgilerinizi, tıbbi geçmişinizi, kimlik bilgilerinizi, fotoğrafınızı, güvenlik kamerası kaydınızı, iletişim bilgilerinizi, mesleğinizi, hasta bilgilendirme ve onam metinlerinde bildirdiğiniz verileri, tetkik sonuçlarınızı, ifade etmektedir ve bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni” nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile ve aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 

    Kişisel verilerinizi, tıbbi tedavi ve hizmetleri sunmak, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilmek, faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlardan tarafınıza faydalanma imkânı sunmak, özel kampanyalardan, tanıtım, indirim gibi avantajlardan tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi için analiz yapabilmek, işyeri güvenliğini sağlayabilmek, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, faturalandırma yapmak, sms, ticari elektronik ileti gönderilebilmek, sosyal medya hesaplarımızda sizi ve takipçilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, dijital ve fiziki veri güvenliğinin sağlanması ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla işlenebilmektedir.

  • Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

    KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla; (rıza vermeniz durumunda) sms ve e posta bilginizi hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız  hakkında sizi haberdar edebilmek, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi, sms, ticari elektronik ileti gönderilebilmek için ıys toplu gönderi hizmeti alınan firmaya, e-posta adresinizi faturalandırma için muhasebecimize, fotoğrafınızı ve video görselinizi (rıza vermeniz durumunda) sosyal medya hesaplarımızı yöneten şirkete, muayenehane iç mekan kapalı devre kamera kaydını yasal zorunluluk veya meşru menfaat halinde güvenlik şirketine veya resmi makamlara, ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla ; yasal, hukuki gereklilik, meşru menfaat halinde çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavirler, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişiler,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

  1. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

    Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin işlenmesine vereceğiniz rızayı geri alma, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  1. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

 

    KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için;        “ Özel Biz Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ” (İletişim Adresi: Ümit Mahallesi Türkyapı 1B Blok Kat :8 No:20 Çayyolu Çankaya-Ankara ) yazılı başvurunuzu bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iletmek suretiyle irtibata geçebilirsiniz. “ Özel Biz Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

    Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara” adresine de yazılı olarak iletebilir yahut www.kvkk.gov.tr adresine online başvurarak iletebilirsiniz.

  1. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

 

    KVKK’ya uygun olarak, Aydınlatma Metninde ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

  • KVKK uyarınca “Özel Biz Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

 

    KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış olunan kişisel verilerinizi işlenebilir:

    Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, “Özel Biz Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VERİ GÜVENLİĞİ

    “ Özel Biz Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, djital, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

× Online Randevu